Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Az Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hatálya

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat érvényes a

https://kultora.hu

https://www.facebook.com/kultorapiheno

https://www.instagram.com/kultorapineho

internetcímeken elérhető webhelyek – továbbiakban Honlapok – összes aloldalára és összes aldomainjére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakról letölthető tartalmakra.

Jelen nyilatkozat a Honlapokon a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének irányelveit tartalmazza, hatálya kiterjed az adatkezelőre, annak munkavállalóira és szerződött partnereire, valamint a Kult-Óra Kft által szervezett programok résztvevőire.

A nyilatkozat hatálya nem terjed ki az olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az említett Honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések az irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat 2022.01.01 – jétől visszavonásig érvényes.

A Honlapok üzemeltetője – továbbiakban Adatkezelő – fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú, és előzetes bejelentés nélküli módosítására.

 

 1. Definíciók
  • érintett vagy felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosítójele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljeskörű, vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
  • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  • adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
  • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele;
  • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel való ellátása annak megkülönböztetése céljából;
  • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel való ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  • adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
  • harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval.

 

 1. Adatkezelők
  • Adatkezelő, a fent felsorolt Honlapok üzemeltetője:

Név: Kult – Óra Kulturális Művészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, röviden: Kult – Óra Kft.

Adószám:  25178445-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-204370

Cím:  1213. Budapest, Posztó u. 5/B.

E-mail cím: info@kultora.hu

Telefon:  06-1-950-1966

 • Tárhely szolgáltató:

Webgame Bt

Cím:  1213 Budapest, Posztó u. 5/A.

Szerver működtetése: info@webgame.hu

Adószám: 21091698-2-43

 • Adatfeldolgozó – számlázás

Naturasoft Magyarország Kft

Cím: 1113 Budapest, Daróczi út 11.

Adószám:  13730934-2-43

 • Adatfeldolgozó – áruszállítás

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

E-mail:  info@gls-hungary.com

Adószám:  12369410-2-44

 • Adatfeldolgozó – számvitel

Bilanz Duo Gazdasági Tanácsadó Kft

Cím:  1106 Budapest, Dombhát u. 20. fszt. 1.

Adószám:  11498544-2-42

 • Adatfeldolgozó – online fizetés

Barion Payment Zrt

Cím:  1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. 2.em.

Adószám:  25353192-2-43

 • Külső szolgáltatók:

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban, azonban ettől függetlenül is a Honlapokhoz és szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködésével (pl.: egyéni fiókjának a szolgáltatáshoz kapcsolása), akár anélkül – hozzáférnek, és ezáltal a Felhasználókról vagy a Honlapokon folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyek alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook, Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC, Pinterest EWurope LTD, Twitter International Company, YouTube LLC. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

 1. A szolgáltatás

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság. Adatkezelő workshopokat (szolgáltatásokat), tanfolyamokat, kulturális programokat, művészeti alkotásokat, kézműves termékeket, valamint könyvesboltjából könyveket értékesít a jelentkezők/vásárlók – továbbiakban – Felhasználóknak. Ezen szolgáltatások és termékek értékesítését boltján kívül a Honlapokon, mint internetes csatornákon keresztül végzi.

A tárhely szolgáltató a Honlapok üzemeltetését végzi, a számlázó szoftver üzemeltetője az adatfeldolgozásban vesz részt. A termékek kiszállítását a futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján végzi, az így általa megszerzett személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli. A könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozás során Adatkezelő közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek keretén belül az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben és időtartamban kezeli, azt követően törli. Az online fizetés végrehajtására Adatkezelőnek szerződése van Adatfeldolgozóval. A folyamat során Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét, címét, a rendelés számát és időpontját kezeli a polgári jogi elévülési időn belül.

Az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13.§)
 3. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 4. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető felételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§)
 5. évi XC. törvény – az elektronikus információszabadságról
 6. évi C törvény – az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§)
 7. évi C törvény – a számvitelről

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

Az adatok rögzítésének jogalapja a Felhasználó egyértelmű érdeklődése a cég tevékenysége  iránt, ami lehetővé teszi, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezen adatokat az üzlet hatásosabb működése érdekében. Ha a Felhasználó a Honlapok felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások és termékek igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, jelszó, e-mail cím, telefonszám, cím, számla kiállításához szükséges adatok: számlázási név, számlázási cím, adószám.

A társaság tevékenysége során nem gyűjt olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér és genetikai vagy biometrikai információk.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Függetlenül a fentebb leírtaktól, előfordulhat, hogy a szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz, az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

 

 1. Sütik kezelése

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat (ún. „cookie”-t, vagy sütit) helyez el. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit Szolgáltató Honlapja a Felhasználó böngészőjének küld, azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse Szolgáltató Honlapjának használatát és közreműködjék abban, hogy Szolgáltató néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a Honlap látogatóiról. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A sütik fajtájukat tekintve lehetnek:

 • munkamenet (szükségszerű) sütik, ezek feltétlenül szükségesek az oldal böngészéséhez és megfelelő használásához, csak egy adott felületen működnek és csak addig, amíg a Felhasználó az oldalon tartózkodik, a böngészőből való kilépéskor automatikusan törlődik;
 • felhasználást elősegítő sütik, amelyek Felhasználó kérésére elmentik Felhasználó felhasználónevét, jelszavát, adatait (számlázási név, cím stb.);
 • hirdetési sütik a hirdetéseket kezelik, annak megfelelően, hogy Felhasználót mi érdekli, egy adott weboldalon megtekintett ajánlat végig kíséri az egyéb böngészést;
 • teljesítmény sütik arról gyűjtenek információkat, hogy Felhasználó hogyan használja a weboldalt, mit és hogyan keres;
 • cookie elfogadás sütik, az oldalra érkezéskor Felhasználó a figyelmeztető ablakban elfogadja a sütik tárolásáról szóló nyilatkozatot;
 • a felhasználói élmény javítását szolgáló sütik, információt gyűjtenek Felhasználó weboldalhasználatáról, mely oldalakat látogatja leggyakrabban és ezekről milyen hibaüzeneteket kap;
 • kosár sütik, a kosárba helyezett terméket rögzítik;
 • mobil verzió, design sütik, érzékelik a Felhasználó által használt eszközt, mobil alkalmazásnál teljes nézetre vált;
 • Facebook pixel cookie egy olyan kód, amelynek segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jelenít meg a Facebook felületén. A Facebook az adatkezeléseket saját adatkezelési szabályzata szerint végzi;
 • Barion pixel sütiket a Barion Payment Zrt a Barion fizetési megoldás alkalmazása során a csalások megelőzése érdekében használja. Barion fizetés esetében Szolgáltató csak ezen sütik használatával tudja a fizetést biztosítani, ezeket kikapcsolni nem áll módjában. Elsődleges céljuk a bankkártyás csalások kiszűrése a Felhasználó által használt eszköz digitális ujjlenyomata és böngészési szokásai alapján. A sütik biztosítják, hogy a böngészési szokásokból származó adatokból kimutatható, hogy egy Felhasználótól származnak, ez nélkülözhetetlen a csalók felimeréséhez. Ez azért szükséges, hogy a böngészési szokásokat a Barion Zrt nyomon követhesse két munkamenet között az adott Honlapon. A Barion Payment Zrt az adatkezeléseket saját adatkezelési szabályzata alapján végzi.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok, a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 

 1. Hírlevél feliratkozás

A vállalkozás tevékenysége során nélkülözhetetlen fontosságú marketingkommunikáció folytatása. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érdeklődés mutatása a cég termékei és szolgáltatásai iránt. A Honlapokon található hírlevél feliratkozással Felhasználó elfogadja a jelen Nyilatkozat tartalmát, azaz kifejezetten hozzájárul, hogy Adatkezelő rendszeresen elektronikus leveleket küldjön neki, melynek tárgya lehet új blogbejegyzésről értesítés, ingyenes és megvásárolható termékekről tájékoztatás, akció, Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos hír, információ.

A hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat kizárólag a fent említett hírlevelek kiküldésére használjuk és harmadik személynek nem adjuk át. A kezelt adatok köre: az érintett által megadott név és e – mail cím, IP cím, feliratkozás időpontja. A hírlevélre a feliratkozás önkéntes, a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük.

A feliratkozás bármikor megszüntethető, a hozzájárulás felfüggesztését és az üzenetekről való leiratkozást minden esetben jól látható módon lehetővé tesszük. Minden egyes e-mail alján megtalálható a leiratkozáshoz szükséges link, vagy az adatbázisból való eltávolítás kérhető az info@kultora.hu e -mail címen, melyet Adatkezelő legkésőbb 15 naptári napon belül teljesít.

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A Felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról bővebben a NAIH honlapján tájékozódhatnak.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

telefon: 06-1-391-1400

fax: 06-1-391-1410

honlap:  http://naih.hu

 

 1. Regisztráció a Honlapokon

Regisztrálónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgymint vezetéknév, keresztnév, számlázási név, cím, adószám, telefonszám stb. a Honlapokon található űrlapok bármelyikén, vagy a webáruházban történő vásárlás feltételeként megadja. A Honlapokon kezdeményezett feliratkozás jelen Adatkezelési Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. A Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy köteles valós adatokat megadni. A téves adatok megadásából adódó szolgáltatás elmaradásáért az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatkezelő által küldött reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, valamint termék és szolgáltatás rendelése egyben a Honlapok központi hírlevelére történő feliratkozást is automatikusan maga után vonja.

Honlapok üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Felhasználó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz, hogy Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az info@kultora.hu e-mail címen kérheti a nyilvántartott személyes adatainak módosítását, törlését, mely kérést Adatkezelő legkésőbb 15 naptári napon belül teljesít.

Továbbá Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal élhet, mely panaszát az info@kultora.hu e-mail címre küldheti, melyet Adatkezelő legkésőbb 15 naptári napon belül kivizsgál, amennyiben Érintett ezzel nem ért egyet, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

 

 

Budapest, 2022.01.01.

 

0
  0
  Kosarad
  Kosarad jelenleg üresVissza a webshopba